Tjänster

Skapa bestående effektivitet

Vi hjälper våra kunder med lönsamhets- och effektivitetsförbättringar genom hela förändringsresan. För att uppnå en hållbar konkurrenskraft i en värld som drivs av kontinuerlig förändring är behovet för företag att arbeta med effektivitetsförbättringar stort. Genom att fokusera på konkreta resultat säkerställer man att de väntade effekterna verkligen uppstår. Skapa bestående effektivitet i verksamheten för bibehållen konkurrenskraft och ökad lönsamhet.

Kostnadsreduktions­program

För att lyckas med en kostnadsbesparing och skapa bestående besparingar krävs ett stort engagemang från organisationen och en gemensam syn på vägen framåt. En av de stora utmaningarna är att våga utmana sina nuvarande arbetsmetoder och hitta nya kreativa lösningar som nyttjar innovativa tekniska metoder. Kunskapen finns ofta i den egna organisationen, men kan förlösas med hjälp av en extern managementkonsult.

Vår erfarenhet är att lyckade kostnadsreduktioner kommer när en organisation har en gemensam bild av behovet för förändring och att de som påverkas av förändringen förstår samt accepterar de bakomliggande drivkrafterna. Axholmen har mångårig erfarenhet av att stötta organisationer i såväl enskilda initiativ som övergripande kostnadsreduktionsprogram och vet hur man lyckas samla organisationen bakom en gemensam målbild som konkretiseras av en tydlighet i vad förändringen kommer innebära, där valt angreppssätt anpassas efter organisationens unika behov.

Resursoptimering

För att uppnå en hög effektivitet krävs att de resurser man har används på bästa möjliga sätt. Genom att se över exempelvis anställningsmixen, införa arbetsrotation, skapa effektiva arbetsscheman eller öka flexibiliteten genom användning av bemanningsföretag eller underleverantörer kan resursanvändning och bemanningsplanering optimeras.

Vår erfarenhet är dock att många företag missar att utmana personalefterfrågan, men för att nå en hög personaleffektivitet behöver även personalefterfrågan optimeras mot personaltillgången.

Axholmen har gedigen kunskap och erfarenhet inom resursplanering och kring de olika metoder som finns för att förstå personalefterfrågan och dess förbättringspotential såsom interna benchmarks kombinerat med datadriven modellering. Utifrån förståelsen i personalefterfrågan kan lämpliga åtgärder identifieras såsom automatisering, eliminering av icke värdeskapande aktiviteter eller styrning/planering av icke tidskritiska aktiviteter.

Sourcing

Vi har lång och bred erfarenhet av att stötta inköpsorganisationer i deras utveckling mot en strategisk värdeskapande funktion och att bli den business partner som verksamheten ofta efterfrågar. Beroende på inköps mognadsgrad och behov stöttar Axholmen inom en rad områden. Vi har omfattande erfarenhet från strategi och organisationsutveckling, t.ex. med att utveckla inköps roll och agenda, samt etablera ändamålsenlig struktur, såsom design av inköpsorganisation och processer eller att vidareutveckla kategoristyrning. Vidare bistår vi i effektivitetsförbättringar från identifiering av inköpsbesparingar (per kategori eller som ett program) till implementering och förhandling. Vår erfarenhet är att störst besparingar uppnås genom kombinationen av kommersiella förbättringar och optimering av vad (innehåll) och hur mycket (interna efterfrågan) verksamheten köper. Vi rådgiver även inom supplier relationship management (SRM) genom att ta fram ramverk och styrning för SRM samt att göra leverantörssegmentering.

Relaterade inlägg

Hållbar resursplanering – fem nyckelsteg för att lyckas

Potentialen inom resursplanering är stor hos många företag men är sällan en fokusfråga för ledningen och förväntas bara fungera. En framgångsrik och hållbar resursplanering innebär fördelar för företaget genom bättre kvalitet och kundnöjdhet, ökad produktivitet (ca 10% enligt erfarenhet) samt ökad medarbetarnöjdhet, t ex tydlighet kring förväntan på arbetsuppgifter, utrymme för kompetensutveckling.

Läs mer

Kategoristrategi – ett fundament för inköp att skapa värde

Konceptet kategoristyrning inom inköp är inget nytt utan har utvecklats och anammats av företag över hela världen sedan slutet av 1980-talet, trots det så misslyckas en stor andel av företagen av olika anledningar att få ut kategoristyrningens fulla potential. Framtagning av en kategoristrategi är ett av de viktigaste verktygen för företagen att kunna identifiera och leverera på sina inköpsmål.

Läs mer