Tjänster

Utforma din organisation för framtiden

Organisationer behöver ofta hantera omvärldsförändringar som kräver en strukturell förändring av verksamheten. För att nå betydande och bestående resultateffekter av förändringen krävs ett långsiktigt och koordinerat arbete som är med förankrad i verksamheten. Utforma och implementera fundamentala ändringar i den operativa modellen för att möta interna och externa krav.

Förändring av operativ modell eller organisation

En organisation kan behöva göra förändringar av sin operativa modell för att optimera levererat kundvärde, men också säkra en organisationsstruktur som stöttar och underlättar vald operativ modell. Axholmen har lång och bred erfarenhet från förändringsprojekt där ett företags operativa modell måste förändras baserat på både interna och externa faktorer samt besitter god förmåga att driva såväl analys av nuläge, utformning av målbild, potentialanalys samt genomförande i form av implementering.

Merger integration

Studier visar på att en majoritet av alla förvärv och samgåenden inte lyckas nå de tänkta målen och synergierna på grund av flera olika orsaker. Axholmens syn är att utkomsten, framgång eller misslyckande, av en integration till stor del bestäms av hur väl förberedda och mogna nyckelfunktioner och nyckelpersoner i respektive organisationer har varit innan själva integrationen påbörjats. I pre-integration stöttar Axholmen företag bland annat med att ta fram integrationsstrategi- och integrationsplan, identifiera och uppskatta synergier samt att mobilisera och etablera integrationskonto. Axholmen stöttar även i post-integration genom implementering för realisering av tillväxt- och operationella synergier, riskhantering och kommunikation. Vi bidrar med struktur och coachning eller leder integrationskontoret och tar också gärna en operativ roll genom att leda ett eller flera genomförandeteam

Digitalisering av kunderbjudande eller arbetssätt

Ett ständigt ökande fokus på digitalisering ställer krav på organisationer att anpassa sig till en digital framtid, både i utformning av produkter och kundresor samt hur dessa distribueras till företagens kunder. Det är lätt att fokusera på det kundnära i en digital transformation, men även de interna arbetssätten och processerna måste utvecklas för att säkra en effektiv och resultatbringande helhet. Axholmen har spetskompetens inom digitalisering och hur organisationer kan skapa egna konkurrensfördelar genom rätt digitaliseringsstrategi i alla led baserat på företagets unika situation.

Outsourcing

Många organisationer väljer idag att gå mer mot en centraliserad eller outsourcad leveransmodell med förhoppningen att öka kostnadseffektivitet, flexibilitet och kvalitet i analyser och beslutsstöd inom såväl supporterande som mer verksamhetsnära funktioner. Varje outsourcing är unik och för att lyckas nå uppsatt målbild ställs stora krav på kunskap, engagemang och förändringsbenägenhet i en organisation. Axholmen har lång erfarenhet från komplexa transformationer och outsourcingaffärer inom skilda industrier och funktioner och vet vilka centrala delar som behöver finnas på plats för ett lyckat genomförande oavsett var i processen våra kunder befinner sig. Vi erbjuder rådgivning inom alla led, från analys och upphandling till genomförande och uppföljning.

Relaterade inlägg

Tillbaka till Framtiden – att börja den digitala resan i rätt ände

Idag står digitalisering högt upp på många företags agendor, men trots detta saknas ofta en tydlig digitaliseringsstrategi. Många investerar i ny teknologi för att lösa problem utan att ha en klar bild av hur dessa investeringar förhåller sig till företagets övergripande mål. Här summerar vi ett antal steg för att säkerställa att den digitala resan börjar i rätt ände och därmed bidrar till ett långsiktigt och konkret affärsvärde.

Läs mer