Tjänster

Optimera dina intäkter

Vi hjälper våra kunder att analysera och lansera prioriterade initiativ för att maximera intäkter på ett lönsamt sätt i den existerande verksamheten. Erbjud dina kunder rätt produkt i rätt kanal till ett pris som optimerar den långsiktiga lönsamheten.

Prissättning

I princip alla köpbeslut påverkas i någon grad av priset, vissa i större utsträckning än andra. Prisoptimering sker i flera steg, från strategi och modell till nivå och styrning, och tar avstamp i en förståelse för kundsegment, priselasticitet och priskänslighet. Axholmen har erfarenhet från samtliga steg och från att arbeta med såväl traditionella som mer värdebaserade prismodeller.

Prissättning – omedelbar effekt med begränsad affärsrisk

Go-to-market

I en omvärld som präglas av kundpreferenser i snabb förändring och hög förväntan om individualisering, blir förmågan att erbjuda rätt produkt i rätt kanal vid rätt tillfälle allt viktigare. Genom datadriven kundsegmentering och förståelse för vilka produkter och paketeringar som skapar reellt kundvärde i vilka kanaler, kan insatser fokuseras där de har störst effekt. Axholmen besitter god förmåga att bistå i utvecklingen och införandet av ett helhetskoncept för go-to-market och därmed skapa förutsättningar för lönsamhet, nya intäktsströmmar och bestående konkurrensfördelar.

Produkt- och kundlönsamhet

Axholmen har lång erfarenhet av att jobba med förståelse för verklig produkt- och kundlönsamhet samt hjälpa kunder identifiera och realisera de bästa åtgärderna utifrån den insikten. Stora resultateffekter kan nås genom till synes mindre förbättringar i exempelvis konverteringsgrad, churn och snittförsäljning per kund. Genom att dra nytta av innovation i produkterbjudandet ges chans till ökade intäkts- och vinstmöjligheter, t.ex. genom tjänstefiering av produkter (as-a-service), prenumerationsupplägg och liknande. Förståelse för kundkategorier utifrån intäkt och cost-to-serve möjliggör riktade åtgärder, från rena prisförhandlingar till t.ex. ökad satsning på värdeskapande tilläggstjänster.

Relaterade inlägg

Prisoptimering

För många företag kommer majoriteten av intäkterna från en befintlig kundbas i form av löpande avtal eller nya affärer från befintliga kunder. Prisjusteringar eller transiton till en ny prismodell kan vara mycket viktiga värdeskapare – sju framgångsfaktorer som vi anser i hög grad påverkar acceptansgraden oberoende av industri och geografi

Läs mer

Prisoptimering – när analys blandas med psykologi

Axholmens erfarenhet är att många företag har en stor, outnyttjad potential inom prissättning, där optimering är ett redskap för tillväxt och lönsamhet. Djup förståelse för korrelationen mellan pris, kommersiell modell, erbjudandepaketering och köpkriterier är nyckelfaktorer, men det kommer inte ta er hela vägen. Det psykologiska motståndet inom organisationen, som ofta drivs av en överdriven rädsla för negativa kundreaktioner, är den vanligaste anledningen till att företag inte når full potential. (Whitepaper skrivet på Engelska)

Läs mer