VD-Studie 2020

Svenska företags utmaningar och fokusområden 2020

Sveriges verkställande direktörer har återigen talat och synen på 2020 är mer pessimistisk än någonsin i studiens 10-åriga historia. Det är tydligt att vi står inför ett år som kan komma att testa hur väl företagen lyckats rusta sig inför en stundande lågkonjunktur.

Skrivet av: Daniel Emanuelsson, Oliver Back, Daniel Bajka och Milosz Tersmeden

Dela

Översikt

Tron på det makroekonomiska läget 2020 är den mest pessimistiska i studiens historia

GÅ TILL KAPITEL

 

Tilltro till den egna branschen och företagets utveckling är rekordlågt, och 4 av 10 svarande tror på lågkonjunktur redan 2020

GÅ TILL KAPITEL

Investeringar och tillväxtsatsningar minskar i förhållande till tidigare år, samtidigt som kostnadseffektiviseringar ökar

GÅ TILL KAPITEL

Årets studie visar upp en pessimism som inte skådats sedan 2012, men även att utsikterna för 2020 varierar kraftigt mellan branscher

GÅ TILL KAPITEL


Konjunkturavmattning och politisk oro bidrar till kraftigt ökad pessimism inför den makroekonomiska utvecklingen globalt, i Europa och i Norden

Globalt

Handelskriget mellan USA & Kina fortsätter att skapa ringar på vattnet som når stora delar av den industrialiserade världen. Kina upplever också en avmattning av den kraftiga tillväxt landet upplevt de senaste 15 åren.

 

 

Den globala politiska utvecklingen blir avgörande för det makroekonomiska läget

VD Spel och vadhållning


Europa

Den tyska industrin stagnerar och påverkar andra länder genom dess roll som motor i den europeiska ekonomin. Samtidigt är säkerheterna kring Brexit ett fortsatt orosmoln över Europa.

 

 

 

Vi upplever Europeiska marknaden något avvaktande

VD Transport och Logistik


Norden

Norden påverkas av omvärlden och är beroende av utvecklingen i regionen. Sverige (45%), Danmark (36%), Norge (31%) och Finland (29%) exporterar alla en betydande del av sitt BNP, med framförallt andra EU-länder som huvudsakliga handelspartners1,2.  Den svenska tillverkningsindustrin blir enligt de svarande den bransch i Sverige att först uppleva en lågkonjunktur.

 

 

 

Tillgång till rätt kompetens är en flaskhals som förstärker nedgången i ekonomin

VD Tillverkande industri


Synen på det makroekonomiska klimatet är det mest pessimistiska som uppmätts sedan studien startades för 10 år sedan

Andelen företag som förväntar sig ett sämre makroekonomiskt klimat under nästkommande år är det högsta som uppmätts på alla tre  internationella geografier

> Mer än dubbelt så många tror idag på ett sämre makroekonomiskt klimat internationellt inför nästkommande år, jämfört med för två år sedan

> Situationen globalt och i Europa upplevs fortsatt mer pessimistisk än i Norden

Osäkerheten/volatiliteten har aldrig varit större

VD Energi, råvaror och material

Tillverkningsindustrin brukar vara en bra konjunkturindikator, och det vi ser nu är en utbredd industripessimism i såväl USA som i Europa. Bilindustrin är en av de branscher som sett minskad efterfrågan, och den står nu inför en stor omställning drivet av elektrifiering och skärpta miljökrav som kommer kräva stora investeringar under kommande år

Johan Javeus, Chefstrateg SEB

Misstron på makroekonomin visar sig även i Sverige, med den mest pessimistiska mätningen sedan studien startades

Den starkt växande pessimismen i Sverige följer den internationella, där mer än tre gånger så många tror på sämre tider än för två år sedan

> Oron i Sverige tros drivas av flertalet faktorer, såväl internationella som nationella. Sverige som till stor del drivs av sin industrisektor påverkas av pågående handelskrig och avmattning av industrisektorn i Europa. Samtidigt finns osäkerheter på hemmaplan kring den svaga kronans utveckling och ränteläget

Konjunkturen i Sverige följer nästan alltid den tyska, så det vi upplever är mycket ringar på vattnet från nedgången i den tyska tillverkningsindustrin

Johan Javeus, Chefsstrateg SEB

Såklart viktigt vilka beslut våra politiker tar

VD Parti- och detaljhandel

Svenska kronan är ett jätteproblem för importörer

VD Logistik och transport


För första gången är det fler som tror på sämre snarare än bättre utveckling av den egna branschen under nästkommande år

Makroekonomiska läget är viktigt men varje bransch utvecklas olika

VD Bygg


Tilltron skiljer sig mellan branscher där Tillverkande industri tillhör de mest pessimistiska till den egna branschens utveckling, medan Företagstjänster och IT, telekom & media är fortsatt positiva

Varannan VD av de svarande inom Tillverkande industri tror att deras bransch kommer utvecklas sämre. Inför 2014 låg motsvarande siffra på 5%, och har årligen ökat till denna rekordnotering

> Tillverkningsföretagen har sett krympande orderstockar och minskad produktion under året¹, och det tycks alltså finnas tilltro till att detta kommer att förvärras under 2020

IT, telekom och media och Företagstjänster är relativt positiva till den egna branschens utveckling under 2020

> IT, telekom och media har fortsatt mycket att vinna från den pågående digitaliseringsvågen, med förväntad utveckling under nästa år

>Företagstjänster kan dra nytta av företagens omställning till rörlig kostnadsbas, exempelvis inom bemanningstjänster

Våra verksamheter har goda förutsättningar att frodas i en förändringsekonomi som vi ser framför oss de närmaste 5-10 åren

VD Företagstjänster

1) Inköpschefsindex, SILF/Swedbank


Lågkonjunkturen kommer allt närmare enligt de svarande, 4 av 10 svarande VDar tror att den inträffar redan 2020

37% av svarsföretagen tror att lågkonjunkturen inträffar nästa år, vilket är det svarsalternativ som flest har valt. Detta är nästan dubbelt så många som i fjol, när 19% trodde att det skulle skett under 2019

Högkonjunkturen i Sverige nådde under 2018 sin topp och har under 2019 gått in i en avmattningsfas. Konjunkturen förväntas under nästa år att avta ytterligare och bli balanserad, men under 2019 har konjunkturindikatorn BNP-gap fortfarande varit positivt

Vi befinner oss redan i lågkonjunktur

VD Tillverkande industri

Ekonomin kan mycket väl komma att gå in i en lågkonjunktur under nästa år men det behöver inte innebära att det blir så illa så vi hamnar i en ny recession, dvs. att ekonomin krymper istället för att växa

Johan Javeus, Chefsstrateg SEB

Vi befinner oss i en avmattningsperiod med viss nedgång för tillfället, men det finns inte signaler som pekar på en kraftig och långvarig lågkonjunktur

VD Logistik och transport


Tillverkande industri är den bransch som tros uppleva en lågkonjunktur först, där 70% av de svarande VD:arna tror att den kommer redan 2020

Vi har redan en lågkonjunktur och den kommer att fördjupas i vissa branscher under 2020

VD Hotell, turism och restaurang

Tydliga tecken på att det är på väg. Vilka branscher? Hur djupt?

VD Fastigheter

Utplaningen i verkstadsindustrin är redan här och inbromsningen i kommunsektorn också

VD IT, telekom och media

För att möta den stundande lågkonjunkturen tar majoriteten ett extra grepp om kostnadssidan – framförallt hos storbolagen där varannan VD väljer att accelerera kostnadsbesparingar


Kostnadsfokuset har ökat de senaste åren, där vi ser allt färre som satsar på tillväxt och fler som satsar på kostnadseffektiviseringar

Tillväxtsatsningarna hålls på ett minimum

VD Logistik och transport

Effektivare processer för att möta tillväxt utan att öka kostnadsmassan

VD Företagstjänster


Exportbolagen tillväxtsatsar dock mer under 2020 – en ökande trend, möjligen drivet av kronans utveckling

1) Riksbanken


VD:ar är historisk sett optimistiska kring sitt egna bolags omsättning, även här tilltar dock pessimismen – färre tror på tillväxt och fler tror på mindre omsättning

1) IT&Telekomföretagen, ”IT-kompetensbristen”


En minskad tillväxttro speglar sig i investeringsplanerna, där fler företag än på länge planerar att minska sina investeringar

Vi förbereder för en lågkonjunktur genom att ha ännu större eftertanke i investeringar

VD Logistik och transport


Samtidigt förväntar sig fler företag en negativ nettotillväxt av personalstyrkan, framförallt inom tillverkande industri

Vi vill öka produktionen med samma antal anställda

VD Vård och omsorg


Att reducera antalet anställda som prioriterat initiativ för kostnadseffektivisering har sedan förra året ökat kraftigt

*) Exklusive personalkostnader

Tillverkande industri: Kraftigt tilltagande pessimism och förväntade personalnedskärningar – som konjunkturindikator signalerar tillverkningsindustrin rött

Tillverkningsindustrin möter ett dystert år 2020 enligt de svarande VD:arna. Hur det går för tillverkningsindustrin brukar anses som en viktig konjunkturindikator, och ser vi till resultatet i årets studie lyser denna indikator rött.

>70% tror på en lågkonjunktur under 2020, och tilltron till såväl branschens utveckling som det egna bolagets tillväxt är rekordlåga. Det är även första året som fler företag väljer att investera mindre (30%) än investera mer (20%)

>Personalstyrkan kommer att krympa, och är även ett prioriterat område för kostnadseffektivisering. Företagen har redan dragit ned på bemanningstjänster under 2019, där kompetensföretagens medlemmar rapporterar -11% i omsättning för ”Industri & tillverkning” jämfört med 2018 under perioden Q1-Q31

1) Kompetensföretagen kvartalsrapport Q3 2019


IT, telekom och media går mot strömmen: Rekordhög tilltro för tillväxt i det egna bolaget inför 2020, vilket troligt stimuleras av den starka digitaliseringstrenden

Gasen i botten 2020 för IT, telekom och media enligt de svarande VD:arna

>94% prioriterar tillväxt och tror på ökad omsättning och personalstyrka under 2020. Jämfört med övriga branscher är det även allt fler som tror på att lågkonjunkturen kommer senare än inom två år, troligen färgat av den egna branschens utveckling

>Digitaliseringstrenden är fortsatt stark. I en studie från Gartner har 82% av alla svarande VD:ar angett att de driver någon form av digital transformation eller initiativ (upp från 62% föregående år)1 vilket talar för en fortsatt god utveckling

>Men kan vi ändå förvänta oss viss avmattning framöver? De branscher med mest IT-inköp i Sverige, Handeln och Tillverkningsindustrin², är också de branscher där flest planerar att investera mindre 2020 (se s. 22).

1) Gartner, 2019 CEO survey

2) SCB, ”Företagens utgifter för it, 2018”


Läget inför 2020 har många likheter med läget inför konjunkturnedgången 2012, men är bolagen förberedda?

1) Konjunkturinstitutet


Årets studie pekar på att en lågkonjunktur är nära - är ditt företag förberett? Ta gärna del av någon av våra white papers nedan för inspiration


Läs mer om hur vi kan hjälpa ert företag

Om Axholmen

Klicka här för att ladda ner VD-studien 2020 som PDF samt läsa artikeln som Affärsvärlden publicerade 2020.01.22

Ta del av Svenska företags utmaningar och fokusområden 2019

Kontakta oss gärna för mer information eller för att boka in ett förutsättningslöst möte