VD-Studie 2023

Svenska företags utmaningar och fokusområden 2023

Årets VD-studie visar en pessimistisk syn inför 2023, där majoriteten förväntar sig fortsatt negativ påverkan av omvärldsfaktorer såsom inflation, höga energipriser, brist på varor och svag krona. Detta är en stor kontrast till förra årets VD-studie där tilltron till den makroekonomiska utvecklingen var rekordhög.

Skrivet av: Daniel Bajka, Johan Sarwe, Alexander Fahnehjelm, Ida Liljedahl och Richard Cecchini

Dela

Studien

Respondenterna är betydligt mer pessimistiska inför 2023 än tidigare år

GÅ TILL KAPITEL

 

2023 kommer primärt präglas av återhållsamhet kopplat till investeringar och tillväxtinitiativ

GÅ TILL KAPITEL

Resultatet efter riksdagsvalet ses som positivt / neutralt för företagarna, men extern riskpåverkan förväntas öka inför 2023

GÅ TILL KAPITEL

En rekordlåg tro på makroekonomin tillsammans med inflationstaktens risker kräver ett ökat prisfokus som medel att hantera ökade kostnader, i kombination med breda och proaktiva kostnadsminskningar

GÅ TILL KAPITEL


Executive summary

Svenska VD:ars syn på 2023 är präglad av pessimism kring det makroekonomiska läget och det egna företaget – ett trendbrott från förra året

Av tillfrågade verkställande direktörer tror på ett sämre 2023 än 2022. Detta är ett trendbrott jämfört med tidigare års stora optimism

Kommer att vara mer återhållsamma i sina investeringar under 2023 jämfört med 2022, där företagen inför föregående år hade en stor investeringsvilja

Planerar att prioritera kostnads-effektiviseringar över tillväxtsatsningar, vilket innebär ett övervägande kostnadsfokus för första gången sedan 2019

Upplever inflationen som det största hotet mot deras verksamhet under 2023, medan drygt 50% upplevde en negativ påverkan redan under 2022

Förväntar sig en minskad eller oförändrad personalstyrka, en vändning från fjolårets rekord-optimism, samtidigt som det uppfattas enklare att rekrytera

Planerar höja sina priser under 2023 till följd av inflationen, medan 50% redan under 2022 har prisjusterat i linje med eller över inflationstakten


Översikt över svarande företag, sammansättningen liknar tidigare år

Internationellt

Förväntningarna på det internationella makroekonomiska klimatet är rekordlåga inför 2023 – drivet av flera osäkerhetsfaktorer

”Det beror starkt på vad som händer med inflationen och elkostnaderna. Om Ryssland slutar kriga så kommer det vända fort.”

VD Energi, råvaror, material

”Energiprisernas utveckling är det som påverkar utvecklingen för 2023.”

VD Tillverkande industri

”Olika faktorer påverkar globalt – i Europa energipriser medan Kina har kämpat med att fortsatta covidrestriktioner har bromsat tillväxten.”

Johan Javeus, SEB Chefsstrateg

> Under 2022 fick vi erfara hög inflation, och därmed höjda räntor, samt ras på världens börser. Detta som en effekt av bland annat höga energi- och livsmedelspriser, Rysslands invasion av Ukraina och brist på insatsvaror. Dessa faktorer och en alltmer negativ rapportering i media är troliga faktorer som präglar resultatet i årets VD-studie.

> Generellt uttrycker studiens respondenter en rekordhög pessimism inför 2023, och tror på ett sämre makroekonomiskt klimat i alla delar av världen. Dock uttrycks en större oro för det europeiska makroklimatet än för det globala, vilket potentiellt drivs av Rysslands invasion av Ukraina och den europeiska energikris som följer av detta.


De flesta tror på ett sämre makroekonomiskt klimat under 2023, trots rekordhög optimism inför 2022

Den globala ekonomiska utvecklingen visade ett trendskifte från en kraftig tillväxt efter pandemin till en mer normal nivå under 2022…                                                                             .          

…och nedjusteringen avspeglas i VD:ars tro på det makroekonomiska klimatet internationellt, där förväntan på bättre makroekonomiskt läge är väldigt låg

> Efter en rekordhög tilltro till makroekonomiska läget på väg ut ur pandemin visar årets studie att omvärldsoro med krig och inflation medför rakt motsatta reaktioner. Detta trots att IMFs prognos ännu inte visar på någon negativ BNP-tillväxt

Kan förändras snabbt beroende av ett fåtal faktorer

VD Telekom

Sverige

Under 2022 har en uppåtgående BNP-tillväxt och konjunktur vänt, vilket återspeglas i VD:ars förväntningar på det svenska makroekonomiska läget 2023

Den tidigare uppåtgående konjunkturen och BNP-tillväxten efter pandemin har vänt och trenden pekar nu nedåt…

1) Konjunkturinstitutet

2) SCB

…vilket speglas i VD:arnas förväntningar på det svenska makroekonomiska klimatet, som visar på motsatsen mot förra årets studie


Pessimismen kring ekonomin speglas generellt i förväntningarna på den egna branschen – men det varierar mellan branscher

Antalet som tror på negativ utveckling i den egna branschen inför 2023 är den högsta uppmätta hittills…

 

> VD:ar är inför 2023 mer pessimistiska än tidigare för den egna branschen, men det finns en större tilltro än för hela makroekonomiska läget

… däremot skiljer det sig mellan branscher

 

> För Detalj- och partihandeln är det troligtvis konjunkturläget med minskad köpkraft hos konsumenterna som har en stor inverkan på den negativa synen för 2023

> Byggbranschens pessimism kring det makroekonomiska läget skulle kunna förklaras av branschens stora beroende till rådande ränteläge

> Att IT, telekom och media har den mest positiva utsikten kan bero på lägre känslighet för skenande kostnader för insatsvaror och bränsle än andra branscher


Inflationen och styrräntan visar tecken på att vi startar 2023 i en lågkonjunktur

Inflationen har stigit snabbt, bland annat på grund av störningar på energimarknaden efter invasionen av Ukraina…

> Inflationen är under andra hälften av 2022 på den högsta nivån sedan 1991. En viktig orsak är Rysslands invasion av Ukraina, vilket bland annat medfört störningar på energimarknaden med kraftigt ökande priser på primärt el och naturgas

1) SCB, Statistiska centralbyrån

2) Råvarukurs Brentolja

…vilket medfört en höjning av styrräntan i syfte att återföra inflationen mot målet 2%

> Styrräntan är under slutet på 2022 på den högsta nivån på 10 år

> Sammantaget har effekterna gröpt ur hushållens köpkraft, och den svaga efterfrågeutvecklingen gör att vi enligt Konjunkturinstitutets prognos går in i en lågkonjunktur 2023

3) Sveriges Riksbank 2022-11-30


Både studiens respondenter och externa källor är samstämmiga kring att vi står inför en lågkonjunktur 2023

En klar majoritet av det tillfrågade VD:arna tror att nästa lågkonjunktur kommer att inträffa under nästa år…

… vilket är samstämmigt med vad Sveriges finansminister och flera analytiker har indikerat

1) Konjunkturinstitutet

2) Regeringskansliet 2022-10-31

Företagen

De svarande är mer pessimistiska gällande det egna bolagets omsättning inför 2023 än tidigare, men tror generellt bättre om det egna bolaget än branschen

Antalet som tror på lägre omsättning i det egna bolaget inför 2023 är den högsta uppmätta hittills…

> Ett historiskt lågt förtroende för det egna bolagets utveckling har noterats i årets undersökning

..men alla är inte lika pessimistiska och skillnaden mellan olika branscher är tydlig. I alla branscher tror respondenterna mer på det egna företaget

> Historiskt i studien brukar VD:ar vara mer optimistiska kring den egna verksamhetens utveckling jämfört med branschen, vilket de är även i årets studie


En tro på lägre omsättning hänger generellt ihop med en lägre tro på lönsamhet, men det skiljer sig mellan branscher

Det finns en tydlig korrelation mellan respondenternas förväntningar på omsättning och lönsamhet…

 

> Det är en tydlig spridning mellan respondenternas förväntningar på 2023, men det finns ett samband mellan tro på högre omsättning och högre marginaler och vice versa.

> Det är dock ofta svårt för företag att både ha en omsättningstillväxt och samtidigt öka marginalerna i praktiken

..men bland respondenter som tror på en lägre omsättning och marginal finns en spridning mellan olika branscher

 

> Respondenter från byggbranschen tror på att det sämre ekonomiska läget kommer att påverka omsättningen i större utsträckning än marginalerna

> Respondenter från detalj- och partihandel tror i motsats till Byggbranschen att marginalerna kommer påverkas mer än omsättningen


Under 2023 kommer de tillfrågade VD:arna för första gången sedan 2019 ha ett större fokus på kostnadseffektiviseringar än tillväxtsatsningar

Sämre tider medför ett ökat fokus på kostnadseffektiviseringar jämfört med tillväxtsatsningar under 2023…

> Efter en flerårig trend av ett större fokus på tillväxtsatsningar har vi nu nått en vändpunkt där kostnadseffektiviseringar kommer att få det största fokuset

 

… men det skiljer sig mellan branscher och korrelerar med branschernas förväntan på nästa års omsättning

> Byggbranschen sticker ut med extra stort fokus på kostnadseffektiviseringar, sannolikt som en följd av en sämre tro på företagets omsättning och marginal under 2023 drivet av stigande räntor vilket missgynnar branschen särskilt

> IT, telekom och media är en bransch där VD:arna förväntar sig att påverkas i mindre grad negativt jämfört med andra branscher och går mot trenden med ett stort kommande fokus på tillväxtsatsningar

 


Företagen kommer att kostnadseffektivisera mer än föregående år, med fokus på omkostnader kopplat till kärnverksamheten

De företag som planerar kostnadseffektiviseringar under 2023 kommer att utöka omfattningen jämfört med 2022…

 

…och fokusera på reduktion av omkostnader (övriga kostnader), primärt inom produktionen av varor/tjänster

 


Inför 2023 känner de flesta tillfrågade sig tillfredsställda med sina investeringsnivåer, men förväntar sig en åtstramning under 2023

Majoriteten av respondenterna svarar att de kunnat genomföra önskade investeringar senaste åren…

 

…men företagen kommer att vara mer restriktiva med investeringarna under 2023

 


Det finns en förväntan på färre antal företagsaffärer under 2023, men tillfrågade riskkapitalägda företag har en annan förväntan

Svenska VD:ar tror på färre företagsaffärer* i Sverige jämfört med senaste åren…

* Förvärv och försäljning av verksamhet

 

…men vissa riskkapitalägda företag verkar ha en tro större tro på ett ökat antal företagsaffärer än andra ägandeformer

> Riskkapitalägda bolag har en större tilltro till att antalet företagsaffärer kommer att öka under 2023. Detta skulle kunna förklaras av att miljön där de verkar generellt sett har mer frekventa försäljningar av företag

> Det finns även, sett över alla ägandeformer, många respondenter som tror på färre företagsaffärer, vilket skulle kunna förklaras av en tro på sämre tillgång på finansiering under 2023

 


Mer normala förväntningar på företagens personaltillväxt ses efter förra årets rekordoptimism – men vissa branscher gasar

Förväntan på personaltillväxt har återgått till normala nivåer jämfört med förra årets rekordhöga tro på personaltillväxt…

 

…men branscher med en lägre förväntan på omsättning och marginal tror på mer återhållsam personaltillväxt

 


Historiskt har de tillfrågade företagen i studien upplevt att det är svårt att få tag på rätt kompetens – men förväntar sig lättnader i detta under 2023

Svenska VD:ar tror på enklare rekrytering för kommande året jämfört med 2022…

> De tillfrågade företagen tror att det kommer att bli lättare att tillgodose sina rekryteringsbehov under 2023 än vad de upplevt under 2022. En förklaring till detta kan vara en allmän tro på ett arbetskraftsöverskott i samband med en kommande lågkonjunktur

 

…men uppfattningen inför 2023 skiljer sig mellan branscher

> Byggverksamhet och IT, telekom, media är de branscher som tror att kompetensbehovet kommer att vara lättast att fylla under 2023

> För byggverksamhet är en potentiell förklaring att många företag kommer att behöva skala ner verksamheten då investeringarna minskar med högre räntor och att det därmed kommer att finnas ett överskott av personal tillgänglig

> För IT, telekom, media kan den positiva synen bero på att branschen är mindre konjunkturkänslig än andra och att det därmed finns en positivism kring kompetens kommer att finnas i en bransch på tillväxt


Reduktion av tillverknings/tjänsteleveranskostnader kommer vara det viktigaste initiativet under 2023 tillsammans med ett förnyat fokus på reduktion av antal anställda efter 2022

Återgång till likande prioritet för personalnedskärningar som tidigare

> Reduktion av tillverknings- och tjänsteleveranskostnader kommer också att få en större plats än tidigare under 2023. Med en tro på sämre tider och större generellt fokus på kostnadsreduktion behöver fokus läggas på att reducera stora kostnadsposter, vilka ofta finns i leveranskostnaderna

> Flera respondenter antyder att högre energikostnader har slagit hårt mot dem, framförallt inom tillverkning och/eller tjänsteleverans. Detta kan förklara ett större fokus på reduktion av dessa kostnadsposter

> Att sänka personalkostnader genom reduktion av antal anställda, men också på andra sätt, kommer att ta en större roll under 2023. Att respondenterna anser att det kommer bli lättare att få tag kompetens kan potentiellt kopplas till att reduktion av personal är ett prioriterat initiativ för kostnadsreduktion inför 2023


Nästan alla företag i studien genomför någon typ av hållbarhetsåtgärder och förväntar sig att det kommer att vara en större del av verksamheten framåt

De allra flesta företagen genomför någon typ av åtgärder för att främja hållbarhet, och förväntar sig mer initiativ under 2023…

…och de största drivkrafterna är de egna samt krav från ägare och kunder

Aktuellt

Energipolitik och investeringar i infrastruktur är viktiga frågor för Sveriges företagare i Riksdagsvalet 2022

Säkrad elförsörjning och satsningar på infrastruktur har tydlig politisk prioritet hos svenska företagare

> De höga energipriserna som en effekt av kriget i Ukraina har haft en tydlig påverkan på de svarande VD:arna i årets studie, som belyser att elförsörjningen  är den viktigaste politiska frågan, följt av investeringar i infrastruktur

> Minskad brottslighet, som varit en av de viktigaste frågorna1 hos svenska folket, har en relativt sett liten prioritet hos företagen

1) Novus Viktigaste Frågan – Valet 2022

Majoriteten av svenska VD:ar ser en tydligt neutral/positiv bild till resultatet av riksdagsvalet


Svenska VD:ar i studien har upplevt att det funnits en stor omvärldspåverkan på företaget under 2022 och ännu större påverkan förväntas under 2023

2022 har medfört stor påverkan från många externa risker och en ökning i effekten förväntas på flera risker inför 2023

> Sammantaget uppger >50% av företagen att de har påverkats negativt i stor utsträckning av inflation under 2022, med en förväntad ökning till 70% under 2023 – vilket gör inflationen till den klart mest påverkande externa risken för svenska företag under nästa år

> Närmare 70% av respondenterna har påverkats negativt av omvärldsfaktorer under 2022, t.ex. inflation och brist på varor. Vidare är trenden inför 2023 negativ, då 81% förväntar sig fortsatt negativ påverkan under kommande år


Även bolagen med stor andel export tror sig påverkas negativt av inflationen under nästkommande år

Generellt sett finns det en korrelation mellan högre omsättning och större andel export bland studiens respondenter…

> 55% av bolagen har någon andel som är export. Bland företagen över 1 000 MSEK i omsättning har nära hälften största andelen av sin omsättning utanför Sverige

…men det finns inga tydliga tecken på att deras export gynnas av en försvagad krona

> Den övervägande negativa inställningen till försvagad krona pekar på att företagen i studien har en negativ nettoeffekt av import och export

> Det är troligt att de större bolagen är mer exponerade mot både import och export än mindre bolag, vilket medför en större negativ påverkan av en svag krona


Respondenterna förväntar sig ytterligare ökade kostnader drivet av inflation även under 2023, trots de höga nivåerna under 2022

Ökade kostnader till följd av inflationen har märkts av kraftigt hos respondenter, särskilt inom transport, insatsvaror och energi…

Materialpriser och UE-priser har ökat med 30-100 % i vår bransch, vilket är omöjligt att klara och överleva utan kompensation från beställare

VD Byggverksamhet

…och en markant ökning i personalkostnader förväntas inför 2023

> Andelen företag som märker av ökade personalkostnader skjuter i höjden under 2023 jämfört med 2022. En förklaring till detta kan vara fördröjningar p.g.a. lönerevisioner och längre avtal

> Inflationens påverkan på insatsvaror och transporter förväntas vara likvärdig 2023 mot 2022, men en högre påverkan på energikostnader förväntas inför 2023


Majoriteten av tillfrågade VD:ar förväntas göra prisjusteringar under 2023 för att ta höjd för den ökade inflationen

50% av svaranden har redan ökat priserna i linje med eller över inflationen

…och 90% av respondenterna kommer följande år vilja höja sina priser till följd av inflationen

Reflektioner

I detta kapitel vill vi lyfta fram ett par av våra reflektioner kring hur svenska VD:ar svarat i årets studie – framförallt kopplat till pessimismen och utmaningar inför kommande år

 

Är företagen redo för 2023?

För att klara av ökade kostnader på grund av inflationen kommer 61% av företagen öka sina priser i linje med, eller kraftigare än inflationen

> Branschmässigt finns indikationer på att råvaruberoende industrier, som Tillverkande industri samt Detalj- och partihandel, i störst utsträckning kommer att öka priserna i linje med inflationen

> Totalt anger 10% av företagen att de kommer öka priserna kraftigare än inflationen, men det varierar mellan branscher, med Logistik och transportföretag i topp

> Två faktorer till en kraftigare prishöjning än inflationen kan vara att det är lättare att höja priserna när andra gör det, samt påtryckningar från investerare att skifta fokus från tillväxt till prisökning1

> Huruvida det är möjligt för företag att öka sin vinstmarginal med extra kraftiga prishöjningar råder det delade meningar om. Svenskt näringsliv visade i sin undersökning att endast 5% av företagen kunde mer än kompensera för de ökade kostnaderna på insatsvaror2

1) Johan Javeus i Makrorådet

2) Svenskt näringsliv, Konjunkturbedömning augusti 2022

> Trots en sänkt förväntan på omsättningen svarar respondenterna i alla branscher att de tror mer på förmågan i det egna bolaget än branschen

> Det är delvis i sakens natur att en VD tror mer på det egna bolaget, men det väcker frågan om tillräckliga åtgärder tas för att behålla lönsamheten i den lågkonjunktursmiljö vi går in i

Vad bör företagen tänka på inför 2023?

Prissättning i höginflationsmiljö

> Skapa prisdisciplin genom att ta fram databaserade riktlinjer för prissättning och se över befintlig rabattstruktur så den speglar nutida köpmönster

> Se till att verkställa och följa upp prisändringarna i alla led för att undvika att de stannar vid ett centralt beslut

> Prissätt med precision för att öka logiken och minska kundtapp. De breda prisökningarna har dominerat 2022, för att behålla hög acceptans runt prisjusteringar nästa år bör de göras med mer intelligens. Det kan innebära sänkt pris för en del av portföljen, men höjda priser i genomsnitt

> Öka fokus på prissättning genom att tillsätta resurser. Just pris är ett ansvarsområde som ofta är distribuerat i ett företags organisation, ofta finns det starkt ROI i att etablera spetskompetens och ett tydligt ägandeskap

> Frekventa höjningar kan stressa kunden, därav blir det viktigt att ha en tydlig kommunikation och logik för att undvika kundtapp

Kostnadsfokus

> Förstå de största kostnadsposterna och ta fram prognoser över dessa. Detta som grund för att kunna arbeta proaktivt för att minska dem

> En förståelse för utvecklingen av större kostnadsposter utgör också en viktig grund för större logik i prissättning och frekvens

Fokusområden för 2023

Oavsett vad som händer under 2023 och om det verkligen blir så illa som bolagen tror, så hjälper det att förbereda sig för olika scenarion. Det kommer alltid att finnas åtgärder att vidta för att öka konkurrensförmåga och motståndskraft.

Våra white papers nedan är några exempel

Maximera intäkterna på ett lönsamt sätt

Hur kan du maximera företagets intäkter på ett lönsamt sätt i verksamheten? Vi hjälper dig att analysera och genomföra prioriterade insatser. Det handlar om att erbjuda rätt produkt, i rätt kanal, till ett pris som optimerar den långsiktiga lönsamheten.

Öka lönsamheten genom förbättrad effektivitet

Hur bibehåller du företagets konkurrenskraft i en värld som ständigt förändras? Vi hjälper dig med kommersiella effektivitetsförbättringar genom hela förändringsresan. I praktiken handlar det om att identifiera, prioritera och genomföra de aktiviteter som förväntas ge störst resultat.

15 års erfarenhet av B2B och B2C Commercial Excellence-projekt inom Tillverkning, Logistik, Transport, SW/HW, Professionella tjänster, Outsourcing, Finansiella tjänster och Konsumentvaror.

Milosz Tersmeden, Partner och VD

MILOSZ.TERSMEDEN@AXHOLMEN.SE

+46 76 161 21 99

LinkedIn

20 års erfarenhet av att skapa resultat på sista raden genom sourcing & outsourcing, effektiviseringar och förflyttningar i operativmodell, organisationsdesign och -dimensionering, working capital-effektiviseringar och prisoptimering i stora och medelstora företag i olika branscher, både som konsult och i linjeroller.

Erik Mokvist, Partner

ERIK.MOKVIST@AXHOLMEN.SE

+46 70 749 14 95

LinkedIn

>15 års erfarenhet att framgångsrikt ha hjälpt klienter med realiserade lönsamhetsförbättringar både på intäkts- och kostnadssidan. Ansvarig för 20+ Commercial Excellence-projekt med fokus på prisstrategi, prisoptimering, intäktssäkring, och säljledning.

Richard Cecchini, Partner

RICHARD.CECCHINI@AXHOLMEN.SE

+46 73 068 11 34

LinkedIn

Om Axholmen

Sedan starten 2007 har vi hjälpt företag att förbättra sin lönsamhet. Vår inriktning var tydlig redan från början – att leverera ett modernt alternativ till de globala managementbyråerna.Vi löser viktiga affärsutmaningar för att öka lönsamheten.

Enklare och mer resultatfokuserat

Vi grundande Axholmen med idén att skapa ett enklare och mer resultatfokuserat sätt att leverera konsulttjänster inom managementområdet.

Bestående och konkreta resultat

Vår filosofi är att konsulttjänster ska leda till bestående och konkreta resultat. Därför är vi beredda att dela kommersiell risk och knyta vårt arvode till det värde vi skapar tillsammans med dig som kund.

Förbättrad lönsamhet

Vårt kärnerbjudande är att lösa viktiga affärsutmaningar för att öka lönsamheten. Vi har erfarenhet från de flesta branscher.

Drivna och affärsfokuserade

Vi är kompromisslösa i vår rekrytering. Alla managementkonsulter är handplockade för sin kompetens, drivkraft och genuina affärsfokus.

Kontakta oss gärna för mer information eller för att boka in ett förutsättningslöst möte